Den norske kommunikasjonsbransjen har opplevd en enorm ekspansjon de siste 15 årene. Når en bransje vokser så raskt og inntar en så markant rolle i et lite samfunn som Norge, vil det føre til både diskusjoner og usikkerheter. Flere av bransjens største byråer har mottatt massiv kritikk for sine arbeidsmetoder og det er fortsatt mange som føler man ikke kan stole på bransjen. Det ønsker enkelte å gjøre noe med. Under EU er det en rekke lover og regler byråer som dette må følge og dette arbeidet ønsker Kommunikasjonsforeningen å bygge videre på. Norsk Kommunikasjonsforening ble dannet i 1999 da de to organisasjonene Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI) slo seg sammen. Foreningen er totalt politisk uavhengig og har i dag over 4.000 medlemmer som kommer fra både privat og offentlig sektor. Foreningens medlemmer jobber enten aktiv med PR og kommunikasjon, eller de er utdannet innen kommunikasjonsfaget.

Kommunikasjonsforening formål

Målet til Kommunikasjonsforeningen er å fremme en profesjonell og etisk bransje hvor man jobber for at det skal være åpenhet og ærlighet. Bransjen har i mange år slitt med et til dels frynsete rykte og dette ønsker Kommunikasjonsforeningen å endre. Kommunikasjonsbransjen er kommet for å bli og i et evig endrende samfunn hvor sosiale medier blir viktigere for hvert år, endres også måten vi kommuniserer på. Personer i Norge får ikke lengre sine daglige nyheter bare fra aviser og radio. Faktisk viser nye tall at over 50% får sine daglige nyhetene fra nettopp sosiale medier som Twitter og Facebook. Ved å være et samlende organ for en bransje i stadig endring ønsker Kommunikasjonsforeningen å være en støttespiller for hele bransjen og tilbyr blant annet en rekke kurs og seminarer, samt åpne medlemsmøter. Via dette arbeidet jobber Kommunikasjonsforeningen med å fremme sine visjoner, ambisjoner og verdier.

Landsmøte

Kommunikasjonsforeningens landsmøte er organisasjonens høyeste organ og avholdes siste uken av april hvert år. Landsmøtet er et åpent plenum hvor alle medlemmer er velkommen til å diskutere foreningens fremtidige strategi og målsettinger. Landsmøtet avsluttes med at nye mål og strategier vedtas, samt valg av nytt sentralstyre hvert andre år.

Daglig drift av Kommunikasjonsforeningen

Kommunikasjonsforeningen har sine kontorer i Oslo og fungerer til daglig som en støtteorganisasjon for sine medlemmer. Foreningens fagråd er ansvarlig for all kursvirksomheten, mens deres eget fagråd er ansvarlig for kompetanseheving i bransjen. Alle medlemmer av Kommunikasjonsforeningen har også tilgang på foreningens eget etiske råd som bistår dem med utfordringer som måtte oppstå rundt aktuelle etiske problemstillinger. Både sentralstyret, fagrådet og foreningens etiske råd er sammensatt av medlemmer som bidrar med sin kunnskap og erfaring på frivillig grunnlag.

Kommunikasjonsforeningens lokalråd

Kommunikasjonsforeningen er i dag en landsdekkende organisasjon og har lokalkontor over hele Norge. Totalt er det i dag 10 lokallag. Alle lokallagene har egne retningslinjer og drives utelukkende av medlemmer på frivillig grunnlag. Lokallagene brukes i stor grad til nettverksbygging og rekruttering, men fungerer også som et åpent forum for medlemmene hva gjelder etiske utfordringer og medlemsmøter. Alle lokallagene holder minst fire åpne møter som kan besøks gratis av også ikke-medlemmer. Kommunikasjonsforeningen sentralt bistår med økonomisk støtte, samt råd og tips til den daglige driften av lokallagene.

Kurs

Norsk Kommunikasjonsforening arrangerer en rekke kurs hvert år som medlemmer som arbeider med kommunikasjon til daglig kan delta på. Kommunikasjonsforeningen har også samarbeid med Handelshøyskolen BI om mastergradstudier og andre studier på ulike høgskoler og universiteter som skal sikre kompetanseheving for alle medlemmer.

Fagbladet Kommunikasjon

Dette er Kommunikasjonsforeningens eget fagblad og gis ut fem ganger i året. Magasinet tar opp aktuelle, kommunikasjonsfaglige temaer som skal være både til nytte og inspirasjon for deres medlemmer. Hver utgave inneholder en større temasak, presentasjon av et prosjekt som har fått nasjonal oppmerksomhet, en utenrikssak, samt presentasjon av ny forskning og anmeldelse av nye fagbøker.